pirmdiena, 2010. gada 1. novembris

Atļaujas degvīna saņemšanai 1942. gadā Latvijā

No  1941.gada jūlija līdz 1942.gada oktobrim Latvijā pastāvēja oficiāli noteikts sausais likums. Līdz alkohola ieviešanai uz kartiņām - proti, katram 21.gadu sasniegušajam vidēji 0,25 ltr. mēnesī, alkoholu dalīja vadoties pēc šādiem principiem.
Dzērienu rūpniecības centrāle - Pārtikas nodrošināšanas departamentam. [1942.g.25.augustā.]
Uz š.g. 17.augusta rakstu Nr. [Atl], Dzērienu rūpniecības centrāle paziņo, ka atļaujas degvīna saņemšanai Centrāle izsniedz šādos gadījumos:
Rīgas un provinces uzņēmumos nodarbinātiem smaga, ilga un nakts darbu strādniekiem uz attiecīga lūguma pamata, kuram pievienots strādnieku saraksts un pierādījumi, ka sarakstā minētie strādnieki saņem papildu uztura devas. Degvīnu izsniedz 0,25 ltr mēnesī, vai par kartiņu periodu, vienīgi vīriešiem un pie kam, kas vecāki par 20 gadiem. Par izsniegto degvīnu uzņēmumi iesūta sarakstu ar strādnieku parakstiem par degvīna saņemšanu.
Tādas pašas devas Centrāle izsniedz upju un jūras kuģniecībā nodarbinātiem jūrniekiem uz Pārtikas nodrošināšanas dep. izsniegto pārtikas iepirkšanas apliecību pamata.
Asenizācijas darbos nodarbinātiem strādniekiem uz attiecīgu pierādījumu pamata izsniedz no 0,5 līdz 1 litram degvīna mēnesī. Bez tam dzērienus izsniedz atsevišķos gadījumos sevišķi steidzīgu un smagu darbu veikšanai.
Mežu strādnieki saņem caur Mežu departamentu 0,5 ltr mēnesī.
Drošības un kriminālai policijai aģentūras vajadzībām. Drošības, kriminālās un politiskās policijas ārējā dienesta darbiniekiem, tāpat cietumu un koncentrācijas nometņu darbiniekiem līdz š.g.1.augustam izsniedza Rīgā 1 ltr un provincē 0,5 ltr degvīna mēnesī. Tā kā ar augusta mēnesi lielākai daļai no šiem darbiniekiem izsniegtas vācu armijas pašapgādnieku kartiņas, pēc kurām kartiņas īpašnieks uz kuponu B var saņemt 0,5 ltr degvīna mēnesī, Dzērienu rūpn. centrāle pēc vienošanās ar Drošības dienesta vadību, degvīna devas ar š.g. 1.augustu  turpina izsniegt tikai tiem darbiniekiem, kuriem šādu kartiņu nav, bet Rīgas darbiniekiem, kuri agrāk saņēma 1 ltr devu samazināja uz 0,5 ltr mēnesī.
Bez tam vēl Centrāle izsniedz atļaujas degvīna saņemšanai no frontes komandējumā vai atvaļinājumā iebraukušiem karavīriem uz komandējumu apliecību pamata. Degvīna devas lielums 0,5 ltr. iebraucot un uz pieprasījuma uz attiecīgu dokumentu pamata 0,5 ltr prombraucot. Vienreizēju degvīna devu no 0,25 – 0,5 ltr atsevišķos gadījumos izsniedz arī no frontes joslas atvaļinājumā iebraukušiem vai turp darbos uz vairākiem mēnešiem komandētiem strādniekiem.
Atļaujas reibinošu dzērienu saņemšanai reprezentācijas vajadzībām Centrāle izsniedz lielāku rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu direktoriem, valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem, sabiedriskiem darbiniekiem un māksliniekiem, kā aktieriem, rakstniekiem, gleznotājiem etc. Šo devu lielums atkarīgs no uzņēmuma veida, lieluma un darbības apjoma vai arī attiecīgās personas ieņemamā sabiedriskā stāvokļa, bet ne vairāk kā 1- 5 ltr mēnesī. Šo personu jubilejas gadījumā un augstākas amata personas uzņemšanas sarīkošanai dzērienus izsniedz atkarībā no dalībnieku skaita līdz 0,25 ltr uz personu.
Degvīns patērētājiem tiek pārdots – lielākos vairumos tieši no spirta fabrikas, mazākos daudzumos caur degvīna izdales punktiem, Dzērienu rūpniecības centrāles uzņēmuma veikaliem, Rīgas, Daugavpils, Ventspils un Liepājas tirdzniecības uzņēmumu un provinces patērētāju biedrību veikaliem.
Degvīna izdales punktos un Rīgas spirta fabrikas Rīgas veikalā tiek vestas dzērienu, kases un trauku grāmatas. Pārskati par pārdotiem dzērieniem līdz ar attaisnojošiem dokumentiem 2 reizes mēnesī 1. Un 15. tiek iesūtīti Rīgas Spirta fabrikai. Dokumentu pārbaudē spirta fabrikā nodarbināti 7 darbinieki, bez tam punktus revidē 2 spirta fabrikas revidenti un Dzērienu rūpniecības centrāles inspektori.
[....]Atļauju izsniegšana patērētāju biedrībām un norēķināšanās ar tām notiek caur C/S „Turība”, kura ik mēnešus iesniedz pārskatus par pārdotiem dzērienu vairumiem, kā arī atļaujas un prēmiju zīmes un citus dokumentus, uz kuriem dzērieni pārdoti. [...]
Visumā dzērienu iegādes atļauju izsniegšanā Centrāle vadās no Ģenerālkomisāra norādījumiem.
A.Grants/Direktors/ H.Lācis/Vec.inž./
LVVA, P-30.f., apr.2., l.25., 3. -4.lpp.

Nav komentāru: