trešdiena, 2012. gada 25. jūlijs

Karogu cenzējot


LPSR Ministru Padomes Galvenā pārvaldes Valsts noslēpumu aizsardzībai presē priekšnieka V.Agafonova 1970. gada 21. septembra ziņojums LKP CK sekretāram  A. Drīzulim.
Informējam jūs par to, ka kontrolei pakļautā žurnāla „Karogs” [1] desmitajā numurā iekļauti materiāli, kas veltīti Augusta Smagara [2] 60 gadu jubilejai: fragments no Smagara poēmas  [3]un viņa portrets,  kā arī galvenā redaktora Andra Vējāna [4]  raksts „Satikšanās ar jaunību”. Rakstā visādi tiek izcelta A. Smagara progresīvā darbība buržuāziskās Latvijas gados. Tam tiek veltītas ¾ raksta. Par sekojošajiem gadiem rakstā teikts sekojošs: „Tālākie gadi, pārpildīti ar pretrunām un sarežģījumiem, attālināja Augustu Smagaru aizvien tālāk un tālāk no rakstniecības druvas. Un tikai piesdesmitajos gados viņa vārds atkal parādījās periodikā”.
Raksta nobeigumā , it kā izdarot secinājumus par A. Smagara dzīves ceļu, autors raksta: „... viņa daiļrade ne tikai atklāj uzticību „pirmajai mīlestībai” (tiek domāta poētika), bet arī uzskatāmi parāda, cik sarežģīts un līkumains bija latgaliešu dzejnieku ceļš literatūrā.”
Tajā pašā laikā zināms, ka A. Smagars okupācijas gados sevi sakompromitēja aktīvi sadarbojoties ar fašistiem, par ko padomju orgāni viņu nosodīja un pēckara gados viņš izcieta sodu. Iespējams, ka kompetentie orgāniem ir vairāk ticamu ziņu par A.Smagara pretpadomju darbību. [5]
Nākas atzīmēt, ka idejiskie robi tika atrasti arī citos materiālos, kas publicēti šajā žurnālā.
Mūsu iebildumi šajā sakarībā bija izteikti redakcijas atbildīgajam sekretāram b. Lubējam [6], taču no redakcijas vadības puses tie nesaņēma vajadzīgo sapratni. Rakstos tika veikti daļēji labojumi un materiāli, kas veltīti A.Smagaram, pēc būtības, palika iepriekšējā veidā.
LPSR Ministru Padomes Galvenā pārvaldes Valsts noslēpumu aizsardzībai presē priekšnieks Agafonovs. 
NA LVA – PA-101.f., 34.apr., 133.l., 69.-70.lp. (krievu valodā)

Atsauces:
1. „Karogs” - Literatūras un mākslas mēnešraksts : Latvijas Padomju rakstnieku savienības orgāns.
2. Augusts Smagars (1910 – 1985) – latviešu(latgaliešu) dzejnieks.
3. Smagars A. Gaujas senlejas dūmakā raugoties. Poēmas fragmenti. //Karogs. – 1970. – nr.10.- 119.-121.lpp.
4. Andris Vējāns (īst.v.Donats Kalnačs, 1927 – 2005) – latviešu dzejnieks, prozaiķis, kritiķis, no 1967.gada „Karoga” redaktors.
5. A.Samgars tika apcietnāts 1944.gada novembrī un 1945.gada maijā NKVD karaspēka tribunāls piesprieda 10 gadu sodu labošanas darbu nometnēs. A.  Smagaram tika inkriminēts dienests latviešu policijas bataljonos ( dienēja 276, 271 un 266 bataljonā kā vada seržants un vada komandieris), darbība Rīgas radiofona „Latviešu karavīru stundā”, kā arī īslaicīga atrašanās SS Standart Kurt Eggers latviešu kara ziņotāju rotā.)1954.g. atbrīvots, reabilitēts 1997.g. Sk. LNA, LVA – 1986.f., 1.apr., 15119.l. (Augusta Smagara krimināllieta)     
6. Ints Lubējs ( 1931.) – latviešu rakstnieks.

Nav komentāru: