ceturtdiena, 2011. gada 1. septembris

Paziņojums

Aizstāvēšana


2011. gada 23. septembrī plkst. 15.00 Rīgā,  Mārstaļu ielā 28/30,
4. auditorijā  LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Kaspars Zellis

aizstāvēs  promocijas darbu „Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas režīma propaganda Latvijā (1941–1945)”    vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:  Asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons ( Latvijas Universitāte);  Dr. hist. Kārlis Kangeris  (LU Latvijas vēstures institūts);  Prof. emeritus, Dr. habil. hist. Heinrihs Strods. 
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.